สินค้าเกษตรอินทรีย์ต่างจากสินค้าทั่วไป

ปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาหารการกิน กระแสของอาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษ ปลอดสารเคมี อาหารจากวิถีธรรมชาติ เริ่มเป็นที่ได้รับความนิยม และสนับสนุนมากขึ้นอย่างยิ่งในกลุ่มของผู้รักสุขภาพ ผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผู้ป่วย และผู้สูงวัย ทำให้ตลาดของอาหาร ปลอดสารทุกวันนี้เริ่มคึกคัก ในซุปเปอร์มาเก็ต ร้านสุขภาพบางแห่ง หรือตลาดสดทั่วไป เราจะพบผักที่ติดป้ายหรือ ในบรรจุภัณฑ์ที่บอกว่า ปลอดสารพิษ อนามัย หรือออร์แกนิค ความหลากหลายเหล่านี้ก่อให้เกิดความสับสนใน ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าผลผลิตเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วสินค้าเกษตร อินทรีย์หรือออร์แกนิคแตกต่างยังไงจากสินค้าทั่วไปอย่างไร

1. ปลอดภัยกว่าจากสารเคมีการเกษตร
อาหารออร์แกนิคผลิตจากกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปฏิเสธการใช้สารเคมีการเกษตรที่อาจเป็น อันตราย ทั้งยาฆ่าแมลง สารป้องกันเชื้อรา ยาฆ่าหญ้า หรือแม้แต่ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ เกษตรกรยังต้องป้องกัน การปนเปื้อนของสารเคมีจากแปลงข้างเคียงด้วย ทำให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์มีสารเคมีตกค้างปนเปื้อนต่ำกว่า

2. ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะและฮอร์โมน
สัตว์ที่เลี้ยงในระบบเกษตรอินทรีย์จะไม่ใช้ยาปฏิชีวนะหรือฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต รวมทั้งอาหารที่ใช้ใน การเลี้ยงก็ต้องเป็นอาหารสัตว์ออร์แกนิคที่ผลิตจากกระบวนการเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ใส่สารปรุงแต่งต้องห้าม เช่น สารกันบูด สีผสมอาหารที่เป็นสังเคราะห์ ทำให้ผลผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ นม หรือไข่ ไม่มีสาร สังเคราะห์ที่อาจเป็นอันตรายต่อการบริโภค

3. ปลอดภัยจากสารปรุงแต่งอาหาร
ในการผลิตอาหารแปรรูปออร์แกนิค มีข้อกำหนดไม่ให้มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อ ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นสารกันบูด สารให้สี สารแต่งกลิ่นและรส รวมทั้งกรรมวิธีแปรรูปจะต้องไม่ใช้วิธีการที่อาจ เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น การฉายรังสี การหมักโดยใช้สารเร่ง การฟอกสีให้ขาว

4. เลี้ยงสัตว์อย่างมีจริยธรรม
ในระบบเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์ ทั้งปศุสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ จะให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและ สวัสดิการของสัตว์ ไม่มีการกักขังสัตว์ให้อยู่กันอย่างแออัดมาก ไม่ทรมานสัตว์ ไม่เร่งการเจริญเติบโตด้วย วิธีการต่างๆ และดูแลสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ ทำให้สัตว์มีสุขภาพอนามัยที่ดี เติบโตอย่างธรรมชาติ

5. มีวิตามินและคุณค่าทางโภชนาการดีกว่า
การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นธรรมชาติและเอาใจใส่นี้ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี มีวิตามิน และสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทางโภชนาการและต่อสุขภาพสูงกว่า เช่น สารโอมาก้า กรดอะมิโน สารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ อาหารออร์แกนิคยังมีรสชาติดีกว่า เป็นธรรมชาติมากกว่าอาหารที่ผลิตจากระบบเกษตรทั่วไปที่มีการใช้สารในการเร่งการเจริญเติบโต หรือแม้แต่ในการแปรรูป

6. อนุรักษ์ดินและน้ำ
หลักการสำคัญข้อหนึ่งของเกษตรอินทรีย์ก็คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องของดินและน้ำเกษตรกรอินทรีย์จะต้องปรับปรุง บำรุงดินด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การไม่เผาตอซัง การป้องกันการชะล้างหน้าหน้าดิน การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดินเค็ม ทำให้ทรัพยากรดินได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู หรือในกรณีของทรัพยากรน้ำก็เช่นกัน เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์จะต้องใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่ใช้น้ำฟุ่มเฟือยเกินจำเป็น และต้องระมัดระวังไม่ให้น้ำที่อยู่ใต้ดิน หรือบริเวณใกล้เคียงปนเปื้อน

7. หลากหลายทางชีวภาพ
เพราะการไม่ใช้สารเคมีการเกษตร ฟาร์มเกษตรอินทรีย์จึงมีพืชสัตว์ต่างๆ หลากหลายชนิดมากกว่า ไม่ว่าจะ เป็นพืชพรรณพื้นบ้านที่เป็นทั้งอาหาร ยา และไม้ใช้สอย หรือสัตว์ต่างๆ ความหลากหลายทางชีวภาพนี้ ทำให้ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มีเสถียรภาพจากการรบกวนของโรคและแมลงศัตรูพืช เพราะธรรมชาติควบคุมกันเอง

8. ลดโลกร้อน
การผลิต ขนส่ง และการใช้สารเคมีการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยเคมี ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุของโลกร้อน ระบบเกษตรอินทรีย์ปฏิเสธการใช้สารเคมีเหล่านี้จึงปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่า
นอกจากนี้ วิธีการจัดการฟาร์มของเกษตรอินทรีย์ ก็ทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอีกด้วย และที่สำคัญก็คือฟาร์มเกษตรอินทรีย์ยังช่วยตรึงและเก็บกักคาร์บอนซึ่งทำให้มีก๊าซเรือนกระจกลดลง

9. ดีต่อเกษตรกร เพราะราคายุติธรรม
เกษตรกรที่ผลิตอาหารออร์แกนิคจะได้รับการประกันราคาผลผลิต ซึ่งราคาประกันนี้พิจารณาจากต้นทุนในการผลิตต่างๆ ที่รวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร ราคาผลผลิตนี้ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการเกษตรทั่วไป ที่เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ำ เกิดปัญหาหนี้สินและยากจน สำหรับผู้บริโภค อาหารออร์แกนิคมีราคาที่ยุติธรรม เพราะเป็นอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูง ดีต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม