มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พืชผัก...แม่โจ้ หนึ่งเดียวในไทย

    ในบรรดาสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีการเรียนการสอนคณะเกษตร จะให้ความสำคัญกับพืชแค่ 2 ชนิด พืชไร่ กับพืชสวน…ไม่มีสถาบันใดให้ความสำคัญกับพืชผัก เว้น Read More..